ઘર વિહોણા મકાન બાંધકામ માટે રહેણાકના ૧૦૦ ચોરસ વારના મફત પ્લોટ આપવાની યોજના

ઘર વિહોણા મકાન બાંધકામ માટે રહેણાકના ૧૦૦ ચોરસ વારના મફત પ્લોટ આપવાની યોજના

ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પ્લોટ, ઘર વિહોણા મકાન બાંધકામ માટે રહેણાકના ૧૦૦ ચોરસ વારના મફત પ્લોટ આપવાની યોજનામાંં ગુજરાતમાં    1/5/17 ના ઠરાવથી ...
Read More