Showing posts with label INFORMATION. Show all posts
Showing posts with label INFORMATION. Show all posts
ઘર વિહોણા મકાન બાંધકામ માટે રહેણાકના ૧૦૦ ચોરસ વારના મફત પ્લોટ આપવાની યોજના

ઘર વિહોણા મકાન બાંધકામ માટે રહેણાકના ૧૦૦ ચોરસ વારના મફત પ્લોટ આપવાની યોજના

ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પ્લોટ, ઘર વિહોણા મકાન બાંધકામ માટે રહેણાકના ૧૦૦ ચોરસ વારના મફત પ્લોટ આપવાની યોજનામાંં ગુજરાતમાં    1/5/17 ના ઠરાવથી ...
Read More