ભાષાદીપ પ્રવૃત્તિઓ વિકલી સોલ્યુશન

standard 7 bhashadip 3 week solution,haresh chaudhri,prakash bhatti,dharmesh ramanuj,bayseg program,teaching,sas,asif savant,bisag,bisag program,school administration system,ccc gandhinagar,ekam kasoti mark,std 3 to 8,education,rana application club,dr. vinod rao,ssa ekam kasoti mark entry,ekam kasoti online marks entry,ekam kasoti online marks entry 2019,ssa gujarat ekam kasoti marks online,bhashadip weekly solution aal standard1st week
2nd week

3rd week

https://bit.ly/2M5juCp    std 5 
4rt week

https://bit.ly/2M5AxE8    std  5
https://bit.ly/2EtzTw8    std  6
https://bit.ly/2YZuJBn    std  7 
https://bit.ly/2Es8Npi    std  8

Subscribe to receive free email updates: